Diagnosis and treatment of metabolic acidosis in patients with chronic kidney disease- experts statement

Statement of the Polish Society of Nephrology dealing with extracorporeal blood purification (apheresis) and rules of its reimbursement
16 April 2021
The impact of aminoacid ketoanalogues on nutritional status of wasted peritoneal dialysis patients
16 April 2021

Marcin Adamczak Katarzyna Madziarska Anna Masajtis-Zagajewska Oktawia Mazanowska Tomasz Stompór Andrzej Więcek

Diagnosis and treatment of metabolic acidosis in patients with chronic kidney disease- experts statement

Marcin Adamczak
Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Kierownik: Prof. dr hab. med. Andrzej Więcek


Katarzyna Madziarska
Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Kierownik: Prof. dr hab. med. Marian Klinger


Anna Masajtis-Zagajewska
Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii Nerek Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Kierownik: Prof. dr hab. med. Michał Nowicki

Oktawia Mazanowska
Wydział Lekarsko-Stomatologiczny Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu


Tomasz Stompór
Katedra Chorób Wewnętrznych, Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Kierownik: Prof. dr hab. med. Tomasz Stompór

Andrzej Więcek
Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Kierownik: Prof. dr hab. med. Andrzej Więcek

Diagnostyka i leczenie kwasicy metabolicznej u chorych z przewlekłą chorobą nerek – opinia
ekspertów

Kwasica metaboliczna często występuje u chorych z przewlekłą chorobą nerek (PChN), a jej przyczyną jest niedostateczne wytwarzanie wodorowęglanów przez nerki w stosunku do ilości powstających w ustroju i pobieranych z pożywieniem kwasów. Skutkiem kwasicy metabolicznej są zaburzenia licznych procesów metabolicznych prowadzących do nieprawidłowej czynności wielu narządów. W badaniach obserwacyjnych wykazano, że u chorych z kwasicą metaboliczną stwierdza się szybszy przebieg PChN oraz większą śmiertelność. Wyniki badań interwencyjnych wskazują, że leczenie alkalizujące hamuje postęp PChN. Biorąc pod uwagę powyższe fakty, członkowie „Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego Zaburzenia Metaboliczne i Hormonalne w Chorobach Nerek” przygotowali poniższe stanowisko i zalecenia dotyczące diagnostyki i leczenia kwasicy metabolicznej u chorych z PChN.
(NEFROL. DIAL. POL. 2017, 21, 105-109)

Diagnosis and treatment of metabolic acidosis in patients with chronic kidney disease- experts statement

Metabolic acidosis is common findings in patients with chronic kidney disease (CKD), and its cause is insufficient synthesis of bicarbonates in kidneys in relation to the synthetized in the body and ingested with the food acids. The consequences of the metabolic acidosis are several metabolic abnormalities leading to dysfunction of the multiple organs. In observational studies, it was found that CKD patients with metabolic acidosis are characterized by faster CKD progression and increased mortality. Results of interventional studies suggest that alkali therapy in CKD patients slow the CKD progression. Taking into account above mentioned facts, members of “Working Group of Polish Society of Nephrology on Metabolic and Endocrine Abnormalities in Kidney Diseases” prepared below the statement and guidelines for the diagnosis and treatment of metabolic acidosis in CKD
patients.
(NEPROL. DIAL. POL. 2017, 21, 105-109)