The use of plasmapheresis in clinical practice. Summary of our own experience in the light of current guidelines

Liver manifestation of atypical hemolytic uremic syndrome associated with heterozygous polymorphism c-332T>C in the promoter of the complement factor Hgene – case report
12 April 2021
Cognitive dysfunctions in patients with chronic kidney disease
14 April 2021

Katarzyna MAZUR Andrzej KANIK Józefa KOZŁOWSKA Halina BARTOSIK-PSUJEK Agnieszka GALA-BŁĄDZIŃSKA

The use of plasmapheresis in clinical practice. Summary of our own experience in the light of current guidelines

Katarzyna MAZUR

Ośrodek Dializoterapii i Nefrologii, Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
Kierownik Ośrodka: dr n.med. Agnieszka Gala-Błądzińska

Andrzej KANIK

Ośrodek Dializoterapii i Nefrologii, Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
Kierownik Ośrodka: dr n.med. Agnieszka Gala-Błądzińska

Józefa KOZŁOWSKA

Ośrodek Dializoterapii i Nefrologii, Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
Kierownik Ośrodka: dr n.med. Agnieszka Gala-Błądzińska

Halina BARTOSIK-PSUJEK

Klinika Neurologii, Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Halina Bartosik-Psujek

Agnieszka GALA-BŁĄDZIŃSKA

Ośrodek Dializoterapii i Nefrologii, Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
Kierownik Ośrodka: dr n.med. Agnieszka Gala-Błądzińska

Zastosowanie plazmaferezy w praktyce klinicznej. Podsumowanie doświadczeń własnych w świetle aktualnych wytycznych

Plazmafereza (therapeutic plasma exchange; TPE) jest leczniczą wymianą osocza, która zastosowana z właściwych wskazań poprawia rokowanie chorych, a niejednokrotnie jest metodą z wyboru w leczeniu ostrej fazy schorzeń o
podłożu immunologicznym. Celem jednoośrodkowej pracy była retrospektywna analiza kliniczna leczenia plazmaferezami w świetle aktualnych wytycznych Amerykańskiego TowarzystwaAferezy (American Society for Apheresis; ASFA). W czasie 40 miesięcy wykonano łącznie metodą filtracyjną 380 zabiegów plazmaferezy u 82 chorych (35 kobiet,
47 mężczyzn) w wieku od 18 do 88 roku życia (średnia wieku 52,2 lata). W wyniku zastosowanego leczenia poprawę kliniczną uzyskano u 83 % pacjentów, natomiast brak spodziewanych efektów leczenia obserwowano u 14 chorych (17%).
Przeprowadzono bez powikłań 83,95% zabiegów leczniczej wymiany osocza. Większość chorych (76,8%) leczono z powodów schorzeń neurologicznych (zespół Guillaina – Barre, przewlekła zapalna polineuropatia demielinizacyjne oraz
inne polineuropatie autoimmunologiczne, miastenia, stwardnienie rozsiane), 13 osób poddawano TPE w związku z zajęciem nerek wtórnie do współistniejących schorzeń (układowe zapalenia naczyń, toczeń trzewny układowy, zespół
hemolityczno-mocznicowy). W czasie leczenia plazmaferezą odnotowano 61 zdarzeń niepożądanych związanych z pogorszeniem stanu klinicznego chorych, przy czym do ciężkich, zagrażających życiu powikłań doszło jedynie w czasie
3 zabiegów (0,78%). Do najczęstrzych nieprawidłowości obserwowanych w badaniach laboratoryjnych należała: hipokalcemia, podwyższona leukocytoza oraz niedokrwistość. Na podstawie przeprowadzonej analizy potwierdzono, że TPE jest względnie
bezpieczna, a korzyści z jej stosowania w wybranych jednostkach chorobowych przeważają nad ryzykiem wystąpienia powikłań.
(NEFROL. DIAL. POL. 2017, 21, 1-6)

The use of plasmapheresis in clinical practice. Summary of our own experience in the light of current guidelines

Plasmapheresis (therapeutic plasma exchange; TPE), if used for the right indications, can improves the diseases prognosis and they are often the method of choice in the treatment of acute immune diseases. The aim of the single center study was a retrospective analysis of clinical treatment plasmapheresis in the light of the current guidelines of the American
Society for Apheresis (ASFA). During the 20 months, a total of 380 TPE in 82 (35 women, 47 men) mean age 52.2 (18-88) years patients was done. As a result of the treatment clinical improvement was achieved in 83% of patients, while the lack
of expected treatment effects was observed in 14 patients (17%). We performed 83.95% TPE without complications. Most of the patients (76.8%) were treated for neurological disorders (e.g., Guillain - Barre syndrome, neuropathy, myasthenia
gravis, multiple sclerosis), 13 patients performed TPE due renal involvement secondary to concomitant diseases (e.g., systemic vasculitis, systemic lupus erythematosus, haemolytic uraemic syndrome). During TPE we reported 61 adverse events associated with clinical deterioration of patients being in severe life-threatening complications occurred during only 3 treatments (0.78%). To most frequent irregularities observed in the laboratory tests belonged hypocalcemia, increased leukocytosis and anemia. The analysis confirmed that the TPE is relatively safe, and benefits from this treatment in selected disease entities outweighs the risk of complications.
(NEPROL. DIAL. POL. 2017, 21, 1-6)