The role of T-regulatory lymphocytes and Th17 cells in lupus erythematosus pathogenesis

Cognitive dysfunctions in patients with chronic kidney disease
14 April 2021
Metabolic abnormalities in autosomal dominant polycystic kidney disease
14 April 2021

Marcelina ŻABIŃSKA Magdalena KRAJEWSKA Katarzyna KOŚCIELSKA-KASPRZAK

The role of T-regulatory lymphocytes and Th17 cells in lupus erythematosus pathogenesis

Marcelina ŻABIŃSKA
Magdalena KRAJEWSKA
Katarzyna KOŚCIELSKA-KASPRZAK

Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Kierownik: Prof. dr hab. med. Marian Klinger

Rola limfocytów T-regulatorowych i Th17 w patogenezie tocznia rumieniowatego układowego

Limfocyty T regulatorowe (Treg) charakteryzujące się ekspresją czynnika Foxp3, są wyspecjalizowaną populacją komórek wykazującą wyraźną aktywność supresyjną w warunkach zapalenia i przeciwdziałającą odpowiedzi układu immunologicznego skierowanej przeciwko własnym antygenom. Uważa się, że odgrywają kluczową rolę w utrzymywaniu tolerancji obwodowej. Subpopulacja prozapalnych limfocytów Th17 odpowiedzialna jest za indukcję zapalenia tkanek w szeregu chorób autoimmunologicznych. Ochronna rola komórek regulatorowych oraz fakt występowania zaburzeń ilościowych w subpopulacji Th17 w chorobach autoimmunologicznych są udokumentowane w literaturze, ale ich rola w patogenezie i przebiegu tocznia
rumieniowatego układowego nie została w pełni poznana. Równowaga między prozapalnymi komórkami T (Th17 i Tc17) i limfocytami T regulatorowymi niezbędna do zachowania tolerancji immunologicznej i w konsekwencji zapobiegania rozwojowi chorób autoimmunologicznych jest obecnie przedmiotem intensywnych badań.
(NEFROL. DIAL. POL. 2017, 21, 14-18)

The role of T-regulatory lymphocytes and Th17 cells in lupus erythematosus pathogenesis

Treg cells, a subset of CD4+ cells, which express the transcription factor Foxp3, are a specialized T cell subpopulation capable of controlling and limiting the harmful immune response. Treg cells also prevent the immune response against self antigens and have a strong suppressive activity under inflammatory conditions. Regulatory T cell subpopulation is believed to play a key role
in maintaining peripheral tolerance. The Th17 subpopulation of inflammatory cells is associated with the induction of inflammation in a number of autoimmune diseases. The protective role of regulatory cells and the disturbances in Th17 size in
autoimmune diseases are known, but their role in systemic lupus erythematosus pathogenesisis is not fully understood.
The balance between proinflammatory (Th 17 and Tc17) and regulatory T cells (Treg), necessary to maintain immune tolerance and preventing autoimmune diseases is being investigated nowadays.
(NEPROL. DIAL. POL. 2017, 21, 14-18)