Posterior reversible encephalopathy syndrome and chronic kidney disease – a case report

Disturbances of triglyceride-rich lipoproteins (TRL) metabolism and their influence on atherosclerosis development in chronic kidney disease (CKD)
14 April 2021
Acute non recovery kidney injury appearing during regular heavy resistance training supported by long creatine and androgenic steroid supplement administration – a case report
14 April 2021

Joanna MITEK Katarzyna CHROBOK Iwona BARANOWICZ-GĄSZCZYK

Posterior reversible encephalopathy syndrome and chronic kidney disease - a case report

Joanna MITEK
Katarzyna CHROBOK
Iwona BARANOWICZ-GĄSZCZYK

Katedra i Klinika Nefrologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ul. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin
Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. Andrzej Książek

Zespół odwracalnej tylnej encefalopatii a przewlekła choroba nerek - opis przypadku

Zespół odwracalnej tylnej encefalopatii (PRES) jest rzadko występującym zespołem chorobowym. Do najczęstszych objawów zaliczamy bóle i zawroty głowy, zaburzenia widzenia oraz zaburzenia świadomości. Przedstawiamy opis
przypadku mężczyzny, hemodializowanego z powodu przewlekłej choroby nerek, który został przyjęty na Oddział Nefrologii z powodu epizodu lekoopornej kryzy nadciśnieniowej z objawami encefalopatii. W przeszłości chory przeszedł
transplantację nerki z późniejszym jej usunięciem z powodu przewlekłego uszkodzenia przeszczepu. Podczas hospitalizacji, pomimo obniżenia wartości ciśnienia tętniczego, pacjent prezentował objawy neurologiczne - zaburzenia
świadomości, porażenie wiotkie oraz zaburzenia widzenia. Na podstawie obrazu klinicznego i zmian neuroobrazowych rozpoznano zespół odwracalnej tylnej encefalopatii. Dzięki zastosowanemu leczeniu pacjent w pełni powrócił do zdrowia.
W naszej pracy dyskutujemy nas możliwością oraz bezpieczeństwem kolejnego przeszczepienia nerki i terapii immunosupresyjnej u tego pacjenta.
(NEFROL. DIAL. POL. 2017, 21, 29-32)

Posterior reversible encephalopathy syndrome and chronic kidney disease - a case report

Posterior reversible encephalopathy syndrome (PRES) is rare disease. The most common symptoms are headache, dizziness, visual disturbance and disturbances of consciousness. We present a case of a man receiving hemodialysis
as a result of chronic kidney disease, who was admitted to Nephrology Unit due to an episode of acute drug-resistant hypertension with encephalopathy symptoms. The patient had a history of kidney transplantation with its further removal
due to chronic graft failure. During hospitalization the patient’s blood pressure had been reduced, though he still presented neurological symptoms, such as disorders of consciousness, flaccid paralysis, visual disturbance. Basing on
the clinical picture and neuroimaging the patient was diagnosed with posterior reversible encephalopathy syndrome. Owing to provided treatment the patient has fully recovered. In this case report we discuss the possibility and safety of the next kidney transplantation and immunosuppressive therapy of this patient.
(NEPROL. DIAL. POL. 2017, 21, 29-32)