Cognitive disorder and depression in patients with end-stage renal disease

Social interactions and social support among hemodialysed patients. Part 2. Professional and unprofessional structure of help for hemodialysed patients
12 April 2021
The diagnostic and prophylactic role of biomarkers in acute kidney injury in burns- a review of current knowledge
12 April 2021

Joanna Halicka

Cognitive disorder and depression in patients with end-stage renal disease

Joanna Halicka

Klinika i Katedra Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskichwe Wrocławiu
Kierownik: Prof. dr hab. Joanna Rymaszewska

Zaburzenia poznawcze i depresyjne u pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek

W przewlekłej niewydolności nerek najczęstszymi współtowarzyszącymi zaburzeniami psychicznymi są: depresja, zaburzenia lękowe oraz zaburzenia funkcjonowania poznawczego. Zaburzenia depresyjne oraz lękowe u osób z
przewlekłą chorobą nerek zostały stosunkowo dobrze opisane, natomiast znacznie mniej wiadomo na temat wpływu dializ na występowanie zaburzeń poznawczych u pacjentów z rozpoznaniem choroby nerek. Zaburzenie to jest o tyle istotne, że stanowi niezależny czynnik ryzyka śmiertelności, a także rezygnacji z terapii u pacjentów dializowanych.
(NEFROL. DIAL. POL. 2018, 22, 110-114)

Cognitive disorder and depression in patients with end-stage renal disease

In chronic renal failure, the most common accompanying mental disorders are depression, anxiety disorders and cognitive functioning disorders. Depression and anxiety disorders in people with chronic kidney disease have been
relatively well described, while less is known about the influence of dialysis on the occurrence of cognitive disorders in patients diagnosed with kidney disease. This disorder is significant in that it is an independent mortality risk factor as well as the abandonment of therapy in dialysis patients.
(NEPROL. DIAL. POL. 2018, 22, 110-114)