Causes of disqualification of wait-listed potential kidney transplant recipients during matching procedure

The beneficial influence of statins on apoB concentration, apoB/apoAI ratio and non-HDL cholesterol as the potential markers of cardiovascular risk in patients with chronic kidney disease treated conservatively
12 April 2021
Social interactions and social support among hemodialysed patients. Part 2. Professional and unprofessional structure of help for hemodialysed patients
12 April 2021

Piotr Giza Aureliusz Kolonko Robert Król Sylwia Sekta Andrzej Więcek

Causes of disqualification of wait-listed potential kidney transplant recipients during matching
procedure

Piotr Giza

Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Śląski Uniwersytet Medyczny
Kierownik: Prof. dr hab. med. Andrzej Więcek

Aureliusz Kolonko

Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Śląski Uniwersytet Medyczny
Kierownik: Prof. dr hab. med. Andrzej Więcek

Robert Król

Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej, Śląski Uniwersytet
Medyczny
Kierownik:Prof. dr hab. med. Lech Cierpka


Sylwia Sekta

Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji Poltransplant
Dyrektor: Prof. dr hab. med. Artur Kamiński


Andrzej Więcek

Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Śląski Uniwersytet Medyczny
Kierownik: Prof. dr hab. med. Andrzej Więcek

Przyczyny odstąpienia od przeszczepienia nerki w trakcie procedury typowania do
transplantacji

Wprowadzenie i cel pracy: Chorzy zakwalifikowani do zabiegu transplantacji nerki, będący na aktywnej liście oczekujących na przeszczepienie, są wzywani przez ośrodek transplantacyjny bezpośrednio przed zabiegiem według kolejności utworzonej na podstawie kryteriów przyjętych w Polsce według zaleceń Poltransplantu. Celem niniejszej pracy była analiza przyczyn odstąpienia od przeszczepienia nerki chorym będącym na aktywnej liście Poltransplantu.
Materiał i Metodyka: Analizie poddano przyczyny odstąpienia od przeszczepienia nerki u osób obecnych na liście typowania. Badanie oparto na protokołach typowania z ośrodka transplantacyjnego w Katowicach z lat 2015-2017. Wykluczono biorców jednoczasowego przeszczepu nerki i trzustki.
Wyniki: W analizowanym okresie przeprowadzono 194 typowania i przeszczepiono 348 nerek, w tym u 23 pacjentów z listy „urgens” i u 173 zajmujących najwyższe miejsca na liście typowania (56,3%). W tym okresie odstąpiono od kwalifikowania do transplantacji 331 biorców (48,7% z ogółu branych pod uwagę chorych), w tym 17 zgłoszonych w trybie „urgens”. Najczęstszymi
przyczynami odstąpienia od transplantacji były: ostre zakażenia (n=78), brak aktualnych badań wymaganych do transplantacji (n=63), znaczna dysproporcja masy ciała lub wieku dawcy i biorcy (n=46), brak kontaktu telefonicznego z macierzystą stacją dializ (n=21) lub pacjentem (n=8), nie uzyskanie zgody pacjenta (n=23). W 20 przypadkach (6%) przyczyną niewykonania zabiegu była decyzja chirurga. Chorzy zdyskwalifikowani byli młodsi od tych ostatecznie zakwalifikowanych do przeszczepienia, charakteryzowali się natomiast większą współchorobowością, większym stopniem niezgodności w zakresie HLA i pochodzili
w większości z dużej odległości od ośrodka transplantacyjnego. W analizowanym okresie ośrodek katowicki przekazał 10 narządów do przeszczepienia do macierzystych ośrodków kwalifikujących potencjalnego biorcę.
Wnioski: 1. Pomimo, że liczba dyskwalifikacji chorych z aktywnej listy biorców podczas ostatecznego doboru w ośrodku transplantacyjnym była duża, nie miało to negatywnego wpływu na stopień doboru immunologicznego biorców nerki. 2. Współchorobowość i duża odległość od miejsca zamieszkania do ośrodka transplantacyjnego zwiększały ryzyko dyskwalifikacji chorych od transplantacji. 3. Bardziej staranny nadzór macierzystego ośrodka nad chorymi będącymi na aktywnej liście oczekujących na przeszczepienie nerki może zmniejszyć liczbę dyskwalifikacji bezpośrednio przed przekazaniem chorego
do zabiegu.
(NEFROL. DIAL. POL. 2018, 22, 148-152)

Causes of disqualification of wait-listed potential kidney transplant recipients during matching
procedure

Background: During the final matching procedure, potential kidney transplant recipients (KTRs) from the active waiting list are called to the transplant center according to the typing list order, based on the number of transplant points. The aim of this study was to identify the causes of disqualification of active wait list patients.
Material and Methods: The analysis was performed based on the matching protocols from one kidney transplant center in Katowice during a period of three consecutive years (2015-2017). The recipients of simultaneous pancreas- -kidney transplantation were excluded.
Results: In the analyzed period of time, there were 194 matching procedures and 348 kidney transplantations, including 23 “urgent” patients and 173 patients allocated on the highest positions on the typing list (56.3%). Concurrently, 331 potential KTRs were not transplanted (48.7% of all considered patients from typing lists), including 17 listed urgently. The most frequent causes of disqualification were: acute infections (n=78), the lack of necessary diagnostic results or procedures (n=63), weight or age disparity between donor and potential recipient (n=46), no telephone contact with potential KTR (n=8) or their dialysis center (n=21), and patient consent’ withdrawal (n=23). Additionally, 20 patients were disqualified by surgeon decision before or during the operating procedure. Non-transplanted patients were younger than those finally transplanted, but were characterized by higher comorbidity and HLA mismatch, as well as the long distance from transplant center. In the analyzed period, 10 organs
were transferred to the patients’ regional transplant center.
Conclusions: 1. Despite frequent disqualifications of potential KTRs from active waiting list during final matching procedure, there was no worsening of HLA matching between donors and finally transplanted patients. 2. High comorbidity and long distance from transplant center increased the risk of not to be transplanted. 3. More careful management over waitlisted patients and their records may reduce the percentage of disqualifications during the final matching procedure prior to kidney transplantation.
(NEPROL. DIAL. POL. 2018, 22, 148-152)