Kidney injury following hematopoietic cell transplantation

Optimal diet of dialyzed patients – a challenge for the patient, the attending physician and dietitian
8 April 2021
Report on 24th Scientific and Educational Conference of the Polish Society of Nephrology – Warsaw, June 21-23, 2018
8 April 2021

Dorota JAGUŚ Longin NIEMCZYK Jolanta MAŁYSZKO

Kidney injury following hematopoietic cell transplantation

Dorota JAGUŚ
Longin NIEMCZYK
Jolanta MAŁYSZKO

Katedra i Klinika Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik: Prof. dr hab. med. Joanna MatuszkiewiczRowińska

Uszkodzenie nerek po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych


Przeszczepienie komórek krwiotwórczych daje chorym na nowotwory hematologiczne szansę na wieloletnie przeżycie ale wiąże się z ryzykiem uszkodzenia wielu narządów, w tym nerek. Zarówno ich ostre uszkodzenie jak i przewlekła choroba są niezależnymi czynnikami pogarszającymi rokowanie i jakość życia chorych. W artykule przedstawiono mechanizmy uszkodzenia
nerek u biorców autologicznych i allogenicznych komórek krwiotwórczych z uwzględnieniem podejścia diagnostycznego i terapeutycznego.
(NEFROL. DIAL. POL. 2018, 22, 124-127)

Kidney injury following hematopoietic cell transplantation

Hematopoietic cell transplantation is the chance for long term survival for patients with haematological malignancies, although carrying high risk of organ injury, includingkidneys. Acute kidney injury and chronic kidney disease are independent risk
factors for worse survival rates and lower quality of life. Herein we outline the mechanisms of kidney injury in autologous and allogenic hematopoietic cells transplant recipients, including diagnostic and therapeutic approach.
(NEPROL. DIAL. POL. 2018, 22, 124-127)