Serum cardiac troponin T concentration and selected demographic, clinical and laboratory parameters in patients on renal replacement therapy with extracorporeal dialysis methods

Poor adherence of hemodialysis patients to dietary restrictions
6 April 2021
Interactions of tacrolimus with other drugs in patients after kidney transplantation
6 April 2021

Krzysztof Cieszyński Leszek Niepolski Andrzej Kaczmarek Wojciech Warchoł  Anna Sowińska Alicja E. Grzegorzewska

Serum cardiac troponin T concentration and selected demographic, clinical and laboratory parameters
in patients on renal replacement therapy with extracorporeal dialysis methods

Krzysztof Cieszyński

Oddział Nefrologiczny, Pleszewskie Centrum Medyczne, Pleszew
Ordynator: Dr n. med. Krzysztof Cieszyński


Leszek Niepolski

Stacja Dializ BBraun Avitum, Nowy Tomyśl
Dyrektor: Dr n. med. Leszek Niepolski


Andrzej Kaczmarek

Stacja Dializ nr 1 Fresenius Nephrocare, Pleszew
Dyrektor: Dr n. med. Andrzej Kaczmarek


Wojciech Warchoł 

Katedra Chorób Oczu i Optometrii Uniwersytetu Medycznego im. K Marcinkowskiego w Poznaniu
Kierownik: Dr hab. n. med. Marcin Stopa


Anna Sowińska

Katedra i Zakład Informatyki i Statystyki Uniwersytetu Medycznego im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Kierownik: Prof. dr hab. Jerzy Moczko


Alicja E. Grzegorzewska

Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im Karola Marcinkowskiego w
Poznaniu
Kierownik:Prof. dr hab. n. med. Andrzej Ok

 

Stężenie sercowej troponiny T w surowicy a wybrane czynniki demograficzne, kliniczne i laboratoryjne chorych
leczonych nerkozastępczo metodami zewnątrzustrojowymi


Wprowadzenie: Częstość występowania chorób układu sercowo – naczyniowego, w tym choroby niedokrwiennej serca, wśród pacjentów leczonych nerkozastępczo jest istotnie wyższa niż w populacji ogólnej. Sercowa troponina T (cTnT) jest czułym i swoistym markerem uszkodzenia kardiomiocytów Nie jest jasne, czy chorzy przewlekle dializowani różnymi technikami odtruwania pozaustrojowego, różniącymi się między sobą zakresem usuwania związków zależnym od masy cząsteczkowej, wykazują zróżnicowanie w stężeniu cTnT.
Cele: Porównanie stężenia izoformy sercowej troponiny T oznaczanej w surowicy metodą ultraczułą (hs-cTnT) u pacjentów przewlekle dializowanych różnymi metodami pozaustrojowymi, określenie predyktorów stężenia hs-cTnT oraz analiza zależności pomiędzy stężeniem hs-cTnT a prawdopodobieństwem przeżycia dializowanych chorych.
Materiał i Metodyka: Do badania zakwalifikowano 247 chorych leczonych hemodiafiltracją (HDF), hemodializą wysokoprzepływową (HF-HD) i hemodializą niskoprzepływową (LF-HD), u których oznaczono stężenie hs-cTnT w surowicy, oraz analizowano wybrane parametry demograficzne, kliniczne i laboratoryjne w odniesieniu do hs-cTnT. Po 74 miesiącach od badania przekrojowego oceniono wpływ stężenia hs-cTnT na przeżycie w poszczególnych grupach chorych (z wyłączeniem grupy 93 chorych, którzy zmienili metodę leczenia z LF-HD na HF-HD).
Wyniki: U 87,0% (n = 215) dializowanych technikami zewnątrzustrojowymi stabilnych chorych stężenie hs-cTnT było powyżej normy. Mediana stężenia hs-cTnT w surowicy wynosiła 0,044 (0,003 – 0,595) ng/ml. W modelu MARSplines determinantami podwyższenia stężenia hs-cTnT w surowicy dializowanych chorych były wskaźniki kliniczne: czas trwania terapii nerkozastępczej, wiek, cukrzycowa choroba nerek, migotanie przedsionków, stosunek wielkości przepływu krwi w krążeniu pozaustrojowym do przepływu dializatu, wysoko umieszczona przetoka tętniczo-żylna do technik zewnątrzustrojowych (ramię, proksymalna część przedramienia) oraz laboratoryjne: stężenie fosforu, białka C-reaktywnego i albuminy w surowicy oraz stężenie wodorowęglanów we krwi. Analiza hazardu liniowego Coxa bez uwzględniania rodzaju dializy wykazała istotną statystycznie zależność (p < 0,0001) ryzyka zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych od stężenia hs-cTnT: wzrost stężenia hs cTnT o 0,1 ng/ml powodował 1,69-krotny (95% Cl: 1,31 – 2,20) wzrost ryzyka. Nie wykazano istotnych statystycznie różnic ryzyka zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych względem typu dializy.
Wnioski: Stężenia hs-cTnT u chorych dializowanych technikami zewnątrzustrojowymi są podwyższone, a ich analiza ma znaczenie w ocenie ryzyka sercowo – naczyniowego oraz prawdopodobieństwa przeżycia chorych.
(NEFROL. DIAL. POL. 2018, 22, 61-71)

Serum cardiac troponin T concentration and selected demographic, clinical and laboratory parameters
in patients on renal replacement therapy with extracorporeal dialysis methods

Introduction: The frequency of cardiovascular diseases, including coronary heart disease, is significantly higher in patients treated with renal replacement therapy than in the general population. Cardiac troponin T (cTnT) is a sensitive
and specific marker of cardiomyocyte injury. It is not clear whether chronically dialyzed patients treated with various techniques of extracorporeal detoxification, differing in the removal of compounds related to molecular weight, show differentiation in cTnT concentration.

Objectives: To compare serum cardiac troponin T isoform concentration using the ultrasensitive method (hs-cTnT)
in patients chronically dialyzed using various extracorporeal methods, determination of predictors of hs-cTnT concentration, and analysis of the relationship between hs-cTnT concentration and probability of survival in dialyzed patients.

Material and Methods: The study included 247 patients treated with hemodiafiltration (HDF), high-flow hemodialysis
(HF-HD) and low-flow hemodialysis (LF-HD), in which the serum hs-cTnT concentration was determined, and selected
demographic, clinical and laboratory parameters were analyzed concerning hs-cTnT. Seventy four months after the
cross-sectional study initiation, the influence of hs-cTnT concentration on survival was assessed (excluding the group
of 93 patients who changed the treatment method from LF-HD to HF-HD).


Results: In 87.0% (n = 215) stable patients dialyzed with extracorporeal techniques, the hs-cTnT concentration was
above normal. The median serum hs-cTnT concentration was 0.044 (0.003 - 0.595) ng/ml. In the MARSplines model, the
indicators of the increased hs-cTnT in dialysis patients were duration of renal replacement therapy, age, diabetic kidney
disease, atrial fibrillation, blood flow in the extracorporeal circulation to the dialysate flow ratio, highly placed arteriovenous fistula for extracorporeal techniques (arm, proximal forearm), serum phosphorus concentration, C-reactive protein level and serum albumin, the blood bicarbonates concentration. Cox linear hazard analysis without considering the type of dialysis showed statistically significant relationship (p <0.0001) of death risk from cardiovascular causes to hs-cTnT concentration (HR 1.69, 95% Cl 1.31 - 2.20). There were no statistically significant differences in the risk of death from cardiovascular causes relative to the type of dialysis.
Conclusions: Serum hs-cTnT concentrations in patients dialyzed with extracorporeal techniques are increased, and
their analysis is important in the assessment of cardiovascular risk and the probability of patients survival.
(NEPROL. DIAL. POL. 2018, 22, 61-71)