Interactions of tacrolimus with other drugs in patients after kidney transplantation

Serum cardiac troponin T concentration and selected demographic, clinical and laboratory parameters in patients on renal replacement therapy with extracorporeal dialysis methods
6 April 2021
MicroRNA in kidney diseases
6 April 2021

Kinga Krzyżowska Aureliusz Kolonko

Interactions of tacrolimus with other drugs in patients after kidney transplantation

Kinga Krzyżowska

Oddział Gastroenterologii i Onkologii Przewodu Pokarmowego, Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu
Kierownik: Dr hab. n. med. Maciej Gonciarz


Aureliusz Kolonko

Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek

Interakcje takrolimusu z innymi lekami u chorych po przeszczepieniu nerki

Jeden z podstawowych leków immunosupresyjnych stosowanych po przeszczepieniu narządów, takrolimus, jest metabolizowany szlakiem cytochromu P450. Wskutek tego możliwe są liczne interakcje z jednocześnie stosowanymi
innymi lekami, co często prowadzi do istotnych zmian stężenia takrolimusu we krwi i do powikłań związanych z jego toksycznością lub zbyt niskim stężeniem we krwi. Niniejszy artykuł omawia najważniejsze interakcje takrolimusu z innymi lekami stosowanymi u chorych po przeszczepieniu nerki na podstawie aktualnego piśmiennictwa.
(NEFROL. DIAL. POL. 2018, 22, (72-75

Interactions of tacrolimus with other drugs in patients after kidney transplantation

Tacrolimus, the main immunosuppressive medication after kidney transplantation, is metabolised via cytochrome P450. This fact implies numerous interactions with other concomitant medications, which may lead to significant
changes in tacrolimus blood level and, in consequence, to serious complications, including kidney graft loss. This short review presents the most important tacrolimus interactions with other groups of drugs, prescribed in kidney
transplant recipients. (NEPROL. DIAL. POL. 2018, 22, 72-75)