Health-related quality of life in patients with small vessel vasculitis

Report on 23rd Scientific and Educational Conference of the Polish Society of Nephrology. Bialystok, May 17-19, 2017
1 April 2021
Atrial fibrillation in hemodialysis patients – are the risk scales for thromboembolic and hemorrhagic complications useful in this group of patients?
6 April 2021

Joanna Krajewska (Wojciechowska) Katarzyna Kościelska-Kasprzak Tomasz Kręcicki

Health-related quality of life in patients with small vessel vasculitis

Joanna Krajewska (Wojciechowska)


Department and Clinic of Otolaryngology, Head and Neck Surgery, Wrocław Medical University, Poland
Head:
Prof. Tomasz Kręcicki


Katarzyna Kościelska-Kasprzak


Department of Nephrology and Transplantation Medicine, Wrocław Medical University, Wrocław, Poland
Head:
Prof. Marian Klinge


Tomasz Kręcicki
Department and Clinic of Otolaryngology, Head and Neck Surgery, Wrocław Medical University, Poland
Head:
Prof. Tomasz Kręcicki

Ocena jakości życia u pacjentów z układowym zapaleniem małych naczyń

Cel: Głównym celem badania była ocena jakości życia i czynników wpływających na jakość życia u pacjentów z układowym zapaleniem małych naczyń, tj. u pacjentów z ziarniniakowatością z zapaleniem naczyń oraz u pacjentów z mikroskopowym zapaleniem naczyń.


Materiały i Metodyka: W badaniu do oceny jakości życia u 61 pacjentów z układowym zapaleniem małych naczyń wykorzystano kwestionariusz SF-36. Osiem kategorii wchodzących w skład kwestionariusza SF-36 (tj. zdrowie fizyczne - PF - ang. physical functioning; ból - BP - ang. bodily pain; wpływ funkcjonowania fizycznego na życie codzienne - RP – ang. role physical; ogólne postrzeganie zdrowia - GH - ang. general health; witalność - VT- ang. vitality; problemy socjalne - SF-ang. social functioning; zdrowie psychiczne - MH-ang. menatal health), jak również dwie skale sumaryczne, tj. psychiczna (MCS, ang. Mental
Component Summary) i fizyczna (PCS, ang. Physical Component Summary), będące zgrupowaniem poszczególnych ośmiu kategorii, zostały zestawione między innymi z aktywnością choroby, stadium choroby, zajęciem narządowym, specyficznym dla choroby profilem serologicznym, rodzajem leczenia, wiekiem oraz płcią pacjentów.


Wyniki: Poziomy wszystkich ośmiu poszczególnych kategorii kwestionariusza SF-36, jak również poziomy skal sumarycznych, MCS i PCS, były istotnie niższe u pacjentów z układowym zapaleniem naczyń niż w populacji osób zdrowych. Zdrowie fizyczne było w większym stopniu obniżone niż zdrowie psychiczne. Spośród kategorii zdrowia fizycznego najbardziej obniżoną kategorią było funkcjonowanie w życiu codziennym (RP). Natomiast spośród kategorii zdrowia psychicznego, w największym stopniu obniżona u badanych pacjentów była witalność (VT). Wysoka aktywność choroby w największym stopniu ujemnie korelowała z jakością życia pacjentów z układowym zapaleniem naczyń. Zaobserwowano istotny statystycznie negatywny wpływ zajęcia
narządu wzroku i skóry na jakość życia. Nie wykazano istotnego wpływu aktywności choroby i stadium choroby, rodzaju układowego zapalenia małych naczyń, profilu serologicznego oraz rodzaju leczenia na żadną z poszczególnych ośmiu kategorii kwestionariusza SF-36, jak również na skale sumaryczne, MCS i PCS. 34.4% badanych pacjentów oceniło swój obecny stan zdrowia jako gorszyw stosunku do stanu zdrowia sprzed roku

Wnioski: Jakość życia pacjentów z układowym zapaleniem małych naczyń jest znacząco obniżona. Negatywny wpływ
na jakość życia tych pacjentów mają przede wszystkim wysoka aktywność choroby, liczne dysfunkcje narządowe w przebiegu choroby, zajęcie narządu wzroku i skóry, starszy wiek chorych oraz płeć męska.
(NEFROL. DIAL. POL. 2018, 22, 43-50)

 

Health-related quality of life in patients with small vessel vasculitis


Aim: To evaluate health-related quality of life (HRQOL) in patients with small vessel vasculitis (SVV), granulomatosis with polyangiitis and microscopic polyangiitis, and to select its influencing factors.


Materials and Methods: We used the SF-36 questionnaire to evaluate quality of life in 61 patients with active SVV. Eight SF-36 subscales and two summary scores, Physical Composite Score (PCS) and Mental Composite Score (MCS),
were juxtaposed with disease stage and activity, organ involvement, serologic profile, treatment, age and gender.


Results: SF-36 subscales, PCS and MCS, were lower in patients with SVV than in general population. Physical health was more reduced than mental health. The most significantly reduced physical and mental SF-36 domains
were Role Physical and Vitality, respectively. The strongest negative correlation between QOL and SVV was observed for high disease activity. We found a significant negative influence of eye and cutaneous involvement on QOL. The subscale and summary SF-36 components were not affected by vasculitis type, serologic profile, disease stage/duration, or treatment. 34.4% patients reported their current health as worse than year ago.


Conclusion: HRQOL in patients with SVV is decreased and is negatively influenced by high disease activity, high number of organ dysfunction, ocular and dermal manifestations, older age, and male gander.
(NEPROL. DIAL. POL. 2018, 22, 43-50)