Membranous nephropathy secondary to bladder cancer

Copeptin – clinical significance
1 April 2021
Severe takotsubo syndrome in a patient with impaired renal function
1 April 2021

Łukasz Białek Julia Mróz Jolanta Gozdowska Dorota Miszewska-Szyszkowska Anna Sadowska Magdalena Durlik

Membranous nephropathy secondary to bladder cancer

Łukasz Białek
Julia Mróz
Jolanta Gozdowska
Dorota Miszewska-Szyszkowska
Anna Sadowska
Magdalena Durlik

Department of Transplantation Medicine, Nephrology and Internal Diseases, Medical
University of Warsaw, Warsaw, Poland
Head:
Prof. Magdalena Durlik, MD, PhD

Nefropatia błoniasta wtórna do raka pęcherza moczowego

Nefropatia błoniasta (NB) jest jedną z najczęstszych przyczyn zespołu nerczycowego u osób dorosłych. Około 10% przypadków NB ma charakter wtórny do nowotworów. Leczenie pierwotnej przyczyny NB prowadzi do ustąpienia objawów i spowolnienia postępu glomerulopatii. Opisano przypadek 51-letniego mężczyzny, który zgłosił się do kliniki z powodu obrzęków obwodowych, białkomoczu 13 g/dobę, hipoalbuminemi, zaburzeń gospodarki lipidowej przy prawidłowej filtracji kłębuszkowej. W celu
dalszej diagnostyki zespołu nerczycowego wykonano biopsję nerki. W badaniu histopatologicznym stwierdzono cechy nefropatii błoniastej (NB). Ujemny wynik autoprzeciwciał skierowanych przeciwko receptorowi fosfolipazy A2
(anti-PLA2R) w surowicy pacjenta nasunął podejrzenie wtórnej NB. Wykonano wielofazowe badanie tomografii komputerowej jamy brzusznej i miednicy. Badanie uwidoczniło w pęcherzu moczowym guzowatą zmianę. Wykonano przezcewkową elektroresekcję guza (transurethral resection of bladder tumor – TURBT). W badaniu histopatologicznym rozpoznano raka urotelialnego pęcherza moczowego nienaciekającego błonę mięśniową pT1HG+Cis, co spowodowało zakwalifikowanie pacjenta do restagingowej resekcji (reTURBT). W badaniu histopatologicznym wycinków z loży po guzie odnaleziono utkanie nowotworowe pT1HG. Pacjent został zakwalifikowany do immunoterapii BCG w schemacie 6+3. Utrata białka z moczem wynosiła w tym czasie 5 g/dobę. 10 miesięcy później zaobserwowano niepowodzenie immunoterapii BCG, pacjent
został poddany TURBT (pT1HG). Z powodu wysokiego ryzyka wznowy i progresji procesu nowotworowego oraz ryzyka zaniżenia stopnia zaawansowania klinicznego nowotworu, pacjenta poddano radykalnej cystektomii. Po zastosowaniu leczenia urologicznego zaobserwowano zmniejszenie dobowej utraty białka. W 4-letniej obserwacji nie zauważono wznowy procesu nowotworowego ani odległych przerzutów. Pacjent ma prawidłową czynność nerek i obserwuje się jedynie śladowy białkomocz.
(NEFROL. DIAL. POL. 2018, 22, 27-29)

Membranous nephropathy secondary to bladder cancer

Membranous nephropathy (MN) is one of the most common cause of the nephrotic syndrome in adults and occurs in 10% secondary to neoplasm. Treatment of the primary cause of MN is associated with clinical remission and slowing of progression of kidney disease. We describe a case report of 51-year-old male who presented with peripheral edema, urinary protein loss of 13 grams per day, hypoalbuminemia, lipid disorders and normal glomerular filtration rate. In evaluation of nephrotic syndrome
kidney biopsy was performed and histopathological examination revealed MN. Blood test for anti-phospholipase A2 receptor autoantibodies (anti-PLA2R) was negative, so secondary MN was suspected and patient underwent computed
tomography of abdomen and pelvis which showed a tumor in the bladder. Patient underwent transurethral resection of bladder tumor (TURBT). Because of histopathological examination result (urothelial cancer, pT1HG+Cis) restaging resection (reTURBT) was performed with histopathological examination revealing residual disease (pT1HG). Patient was qualified for BCG intravesical therapy (scheme 6+3). Daily proteinuria was 5 grams at that time. 10 months later BCG
failure was observed and the patient underwent TURBT (pT1HG). Due to high risk of recurrence, progression and understaging, patient underwent radical cystectomy. After surgery, improvement of urinary protein loss was observed. In four-year follow-up, no recurrence nor distant metastases were observed; patient has normal glomerular filtration rate and trace proteinuria.
(NEPROL. DIAL. POL. 2018, 22, 27-29)