Copeptin – clinical significance

Is metformin safe in patients with chronic kidney disease?
1 April 2021
Membranous nephropathy secondary to bladder cancer
1 April 2021

Michał Holecki Jerzy Chudek

Copeptin – clinical significance

Longin Niemczyk

Klinika Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych Warszawski Uniwersytet Medyczny
Kierownik:
Prof. dr hab. med. Joanna

Katarzyna Marciniuk

Klinika Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa.
Kierownik:
Prof. dr hab. med. Stanisław Niemczyk


Stanisław Niemczyk

Klinika Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa.
Kierownik:
Prof. dr hab. med. Stanisław Niemczyk

 

Kopeptyna – znaczenie w klinice

Wraz z rozwojem medycyny odkrywane są nowe markery pomocne w diagnostyce różnych schorzeń. Jednym z takich markerów diagnostycznych jest kopeptyna, poboczny produkt układu wazopresynergicznego. Jej cechy, takie jak stabilność w osoczu, łatwość zmierzenia oraz dłuższy okres półtrwania niż wazopresyny sprawiają, iż jest ona coraz szerzej badaną w ostatnim czasie cząsteczką. Poznane dotąd korelacje kopeptyny z szeroko ujętym stresem organizmu mogą sprawić, że stanie się ona istotna w wielu dziedzinach medycyny. Autorzy przedstawiają możliwości zastosowania kopeptyny w diagnostyce
i monitorowaniu różnych jednostek chorobowych.
(NEFROL. DIAL. POL. 2018, 22, 23-26)

Copeptin – clinical significance

New markers are being introduced to help diagnose various diseases along with the development of medicine. One of such diagnostic markers is copeptin, the side product of the vasopressinergic system. Its features, such as plasma
stability, ease of measurement, longer half-life than vasopressin, make it increasingly widespread in recent times. So far, the correlation of the copeptin with the wide-ranging stress of the body can make it important in many areas of medicine. Authors present the possibility of copeptin using in the diagnosis and monitoring of various diseases.
(NEPROL. DIAL. POL. 2018, 22, 23-26)