Treatment of hyperglycemic crisis in end-stage renal failure – standard treatment or individualization of treatment? – a case report

Gitelman’s syndrome – case report
18 March 2021
Actual condition of renal replacement therapy in Poland in year 2018
22 March 2021

Karolina Skalska Maciej Ziółkowski Grzegorz Kade Aleksandra Rymarz Stanisław Niemczyk

Treatment of hyperglycemic crisis in end-stage renal failure – standard treatment or individualization of treatment? – a case report

Ada Gawryś
Hanna Augustyniak-Bartosik
Magdalena Krajewska

Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu
Kierownik:
Prof. dr hab. Med. Magdalena Krajewska

Leczenie przełomu hiperglikemicznego w schyłkowej niewydolności nerek – standardowe postępowanie czy indywidualizacja leczenia? – opis przypadku

Cukrzycowa choroba nerek jest najczęstszą przyczyną przewlekłej choroby nerek i ich schyłkowej niewydolności. Przyjmuje się, że u około 20-30% chorych na cukrzycę może rozwinąć się cukrzycowa choroba nerek. Leczenie cukrzycy u pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek jest trudne ze względu na zmiany w homeostazie glukozy, zmienioną farmakokinetykę leków obniżających stężenie glukozy, środowisko mocznicowe, prowadzone leczenie nerkozastępcze (dializa) oraz współistniejące przewlekłe, jak też zagrażające ostre powikłania cukrzycy. Artykuł przedstawia chorego z niewyrównaną cukrzycą typu 1, ze schyłkową niewydolnością nerek w okresie hemodializoterapii, u którego w przebiegu uogólnionej infekcji doszło do rozwoju przełomu hyperglikemicznego. Leczenie pacjenta wymagało z jednej strony stosunkowo szybkiego opanowania hiperglikemii z drugiej zbyt intensywna terapia stwarzała zagrożenie wystąpienia hipoglikemii, obrzęku mózgu (spowodowanego zbyt szybkim spadkiem glikemii), hiperwolemii z następczą ostrą niewydolnością lewej komory i obrzękiem płuc oraz ciężkich zaburzeń rytmu wynikającymi z hiperkaliemii. Wielokierunkowe spojrzenie na chorego, wczesna identyfikacja powikłań, obserwacja objawów chorobowych i indywidualizacja leczenia były warunkiem poprawy jego stanu klinicznego.
(NEFROL. DIAL. POL. 2019, 23, 107-111)

Treatment of hyperglycemic crisis in end-stage renal failure – standard treatment or individualization of
treatment? – a case report

Diabetic kidney disease is the most common cause of chronic kidney disease and end-stage renal disease. It is assumed that about 20-30% of diabetic patients may develop diabetic kidney disease. Treatment of diabetes in patients
with end-stage renal disease is difficult due to changes in glucose homeostasis, altered pharmacokinetics of glucose-lowering drugs, uremic environment, renal replacement therapy (dialysis) and concomitant chronic, as well as acute
diabetic complications. The article presents a patient with decompensated type 1 diabetes, end-
-stage renal failure during hemodialysis, in which a hyperglycemic crisis developed during the course of a generalized infection. Treatment of the patient required, on the one hand, a relatively rapid control of hyperglycaemia on the
other, too intensive therapy posed a threat of hypoglycaemia, cerebral edema (caused by too fast decrease in glycaemia), hypervolaemia followed by acute left ventricular failure and pulmonary edema and severe arrhythmias resulting from hyperkalemia. A multidirectional view of the patient, early identification of complications, observation of disease symptoms and individualization of treatment were a condition for improving his clinical condition.
(NEPROL. DIAL. POL. 2019, 23, 107-111)