Pulmonary hypertension in hemodialysis patients – a review

Vaccination of dialysis patients
9 March 2021
Hypertension pharmacotherapy in kidney transplant recipients
9 March 2021

Agnieszka Pardała, Mariusz Lupa, Aureliusz Kolonko.

Pulmonary hypertension in hemodialysis patients – a review

Agnieszka Pardała

Centrum Dializ Nr 40 Fresenius Nephrocare w Limanowej

Mariusz Lupa

Oddział Chorób Wewnętrznych, Szpital im. Miłosierdzia Bożego w Limanowej

Aureliusz Kolonko

Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach
Kierownik:
Prof. dr hab. med. Andrzej Więcek

 

Nadciśnienie płucne u chorych hemodializowanych – przegląd aktualnej
wiedzy


W ostatnich latach zwrócono uwagę na znaczenie nadciśnienia płucnego
(NP) jako istotnego czynnika rokowniczego w grupie chorych hemodializowanych. Częstość NP w tej grupie znacznie przekracza wartości stwierdzane w populacji ogólnej, i dotyczyć może nawet 30-60% chorych. Patogeneza NP w tej populacji chorych jest wieloczynnikowa i nie do końca poznana. Do najważniejszych determinant rozwoju NP w schyłkowej niewydolności nerek
zalicza się: waskulopatię mocznicową, dysfunkcję skurczową i rozkurczową mięśnia sercowego, wady zastawkowe, obecność przetok tętniczo-żylnych, przewodnienie, kalcyfikację naczyń, kontakt z błonami dializacyjnymi, dysfunkcję śródbłonków naczyń krwionośnych oraz przewlekły stan zapalny. W artykule omówiono aktualną epidemiologię, patogenezę, następstwa kliniczne nadciśnienia płucnego oraz postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne u chorych leczonych nerkozastępczo hemodializami, u których stwierdzono nadciśnienie płucne.
(NEFROL. DIAL. POL. 2019, 23, 30-34

Pulmonary hypertension in hemodialysis patients – a review


In recent years attention has been drawn to the importance of pulmonary hypertension (PH) as an important prognostic factor in hemodialysis patients. The PH rate in this group significantly exceeds the values found in the general
population, even reaching the percentage of 30-60% of patients. The pathogenesis of PH in this patient population is multifactorial and not fully understood. The most important determinants of PH development in end-stage renal failure include uremic vasculopathy, myocardial and diastolic dysfunction, valvular heart disease, presence of arteriovenous fistulas, overhydration, vascular calcification, contact with dialysis membranes, endothelial dysfunction, and
chronic inflammation. The article discusses the current epidemiology, pathogenesis, clinical consequences of pulmonary hypertension and diagnostic and therapeutic procedures in hemodialysis patients with coexisting pulmonary
hypertension.
(NEPROL. DIAL. POL. 2019, 23, 30-34)