Hypertension pharmacotherapy in kidney transplant recipients

Pulmonary hypertension in hemodialysis patients – a review
9 March 2021
α-Klotho protein and KL gene variation – their roles in renal diseases and potential application in screening and treatment.
11 March 2021

Agnieszka Zakrzewska, Leszek Tylicki, Alicja Dębska-Ślizień.

Hypertension pharmacotherapy in kidney transplant
recipients

Agnieszka Zakrzewska

Leszek Tylicki


Alicja Dębska-Ślizień

Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersyteckie Centrum
Kliniczne w Gdańsku
Kierownik:
Prof. dr hab. n. med. Alicja Dębska-Ślizień

Farmakoterapia nadciśnienia tętniczego u pacjentów po przeszczepieniu nerki

Nadciśnienie tętnicze stwierdzane jest u około 70-90% pacjentów po transplantacji nerki i należy do głównych nieimmunologicznych czynników bezpośrednio wpływających na przeżycie zarówno graftu, jak i pacjenta. Na rozwój
nadciśnienia tętniczego w tej populacji wpływają nie tylko tradycyjne czynniki ryzyka, ale również czynniki zależne od biorcy, dawcy, przebiegu okresu potransplantacyjnego oraz od rodzaju stosowanej immunosupresji. Leczenie farmakologiczne powinno być indywidualizowane a wybór leków powinien uwzględniać jego wpływ na obecne u chorego czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego, istniejące uszkodzenia narządowe, obecność́ innych chorób towarzyszących, wiek i płeć́ chorego, potencjalne działania niepożądane leków, koszt leczenia oraz możliwości finansowe pacjenta. Brać należy również pod uwagę potencjalny wpływ leków na funkcję nerki przeszczepionej oraz możliwe interakcje z lekami immunosupresyjnymi W niniejszej pracy omówiono złożoną patogenezę nadciśnienia po przeszczepieniu nerki oraz zasady jego leczenia
farmakologicznego.
(NEFROL. DIAL. POL. 2019, 23, 35-41)

Hypertension pharmacotherapy in kidney transplant recipients

The prevalence of hypertension in renal transplant recipients is 70-90%. Hypertension is very essential non-immune factor which affects on the survival of graft and patient. The development of hepertension is asscociated with traditional risk factors. Additionally,the type of organ donor, complications after renal transplantation and type of immunosuppressive regimen influence on the incidence of hypertension among RTRs. Therefore, the pharmacological treatment must be individualized. Moreover, not only cardiovascular, comorbidities, but also potential side effects, drug intereactions, cost of treatment and the
patient’s financial abilities should be considered during administration of hypotensive therapy in RTRs. This article discusses the problem of hypertension pathogenesis after renal transplantation and the rules of pharmacological treatment in this population.
(NEPROL. DIAL. POL. 2019, 23, 35-41)