Progress in the diagnosis and treatment of C3 glomerulopathy
26 February 2021
Morphological diagnosis of glomerulopathies
26 February 2021

Barbara Bułło-Piontecka

Rare glomerulopathies

Barbara Bułło-Piontecka

Katedra i K linika Nefrologii, Transplantologii i C horób Wewnętrznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Alicja Dębska-Ślizień

Rzadko występujące glomerulopatie

W pracy przedstawiono dane ogólne, dotyczące przebiegu klinicznego oraz zaleceń terapeutycznych rzadko obserwowanych glomerulopatii. Opisano postaci związane z obecnością depozytów pochodzących z immunoglobulin, jak glomerulopatia włókienkowa i immunotaktoidalna (niebarwiące się czerwienią Kongo) oraz dwie inne rzadko występujące glomerulopatie – nefropatię C1q i nefropatię IgM.

(NEFROL DIAL POL. 2020; 24: 64-66))

Rare glomerulopathies

This article contains general data concerning clinical course of nephropathy and therapeutic recommendations in rarely observed glomerulopathies. Disorders resulting from immunoglobulin deposits have been described, such as fibrillary glomerulopathy, immunotactoid glomerulopathy (Congo red-negative) and two other rare glomerular disorders – C1q nephropathy and IgM nephropathy.

(NEPROL DIAL POL. 2020; 24: 64-66)