Efficacy of ceftolozane/tazobactam in recurrent urinary tract infections in a kidney transplant recipient

Diabetes insipidus. Lymphocytic hypophysitis. Initial diagnosis – case report
17 February 2021
Polish Society of Neprology Working Group – Management of autosomal polycystic kidney disease (ADPKD) and other cystic kidney diseases
5 March 2021

Aleksandra Musiała, Paweł Poznański, Dorota Kamińska, Oktawia Mazanowska, Dariusz Janczak, Magdalena Krajewska

Efficacy of ceftolozane/tazobactam in recurrent urinary tract infections in a kidney transplant recipient

Aleksandra Musiała1, Paweł Poznański1, Dorota Kamińska1, Oktawia Mazanowska1, Dariusz Janczak2, Magdalena Krajewska1

1Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Kierownik: prof. dr hab. Magdalena Krajewska
2Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Skuteczność ceftolozanu z tazobaktamem w nawracających zakażeniach układu moczowego u biorcy przeszczepu nerki

Zakażenia układu moczowego, a w szczególności ich nawroty, stanowią istotny problem kliniczny wśród pacjentów po transplantacji nerki. Do czynników ryzyka rozwoju zakażeń układu moczowego w grupie chorych po przeszczepieniu nerki należą przeszczep od dawcy zmarłego, przyjmowanie leków immunosupresyjnych, cukrzyca, płeć żeńska biorcy, starszy wiek, okres pomenopauzalny oraz upośledzony spływ moczu. Poniżej prezentujemy przypadek kliniczny pacjentki po przeszczepieniu nerki podkowiastej z licznymi czynnikami ryzyka infekcji dróg moczowych, u której występowały nawrotowe zakażenia układu moczowego o etiologii Klebsiella pneumoniae produkującej β-laktamazy o rozszerzonym spektrum działania (ESBL). Infekcje leczone były wielokrotnie antybiotykami z grupy karbapenemów, ustąpienie nawrotów zakażeń uzyskano dopiero po zastosowaniu ceftolozanu z tazobaktamem.

(NEFROL DIAL POL. 2020; 24: 32-35)

Efficacy of ceftolozane/tazobactam in recurrent urinary tract infections in a kidney transplant recipient

Urinary tract infections and especially their recurrences are a significant clinical problem among patients after kidney transplantation. Risk factors for developing urinary tract infections in this group of patients include transplantation from a deceased donor, immunosuppression, diabetes mellitus, female gender of recipient, older age of recipient, postmenopausal period of recipient and impaired urinary flow after transplantation. Herein we present the clinical case of a patient after kidney transplantation with multiple risk factors suffering from recurrent urinary tract infections due to Klebsiella pneumoniae producing extended-spectrum beta-lactamases (ESBL). The patient was treated repeatedly with carbapenem antibiotics, and fully recovered after an administration of ceftolozane with tazobactam.

(NEPROL DIAL POL. 2020; 24: 32-35)