Dietary protein restriction in kidney diseases

Coffee – friend or foe of the kidney? Literature review and clinical studies
26 January 2021

Michał Nowicki

Dietary protein restriction in kidney diseases

Michał Nowicki1

1Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii Nerek Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Ograniczenie spożycia białka w diecie w chorobach nerek

Pomimo postępów farmakoterapii i wprowadzania nowych leków wykazują- cych działanie nerkoochronne leczenie dietetyczne stanowi niezbędną składo- wą postępowania mającego na celu zmniejszenie postępu przewlekłej choroby nerek. Od prawie 40 lat kanonem nefroprotekcji niefarmakologicznej stało się ograniczenie spożycia białka w diecie. W badaniach klinicznych wykazano, że takie postępowanie spowalnia nie tylko postęp choroby nerek i opóźnia konieczność rozpoczęcia leczenia nerkozastępczego, ale też łagodzi objawy mocznicowe, poprawia kontrolę ciśnienia tętniczego, kwasicy oraz hiperfos- fatemii. Są także dane wskazujące na poprawę jakości życia pacjentów stosu- jących dietę ubogobiałkową. Dla uzyskania maksymalnej nefroprotekcji dieta ubogobiałkowa musi obejmować jednak bardzo znaczne ograniczenie zawarto- ści białka do 0,4-0,6 g/kg m.c./dobę lub nawet mniej, co wymaga zmiany skła- du diety poprzez zastąpienie produktów pochodzenia zwierzęcego roślinnymi (dieta wegeteriańska lub wegańska) oraz musi obejmować, dla zapobiegnięcia niedożywieniu białkowemu, suplementację niezbędnych aminokwasów po- przez podawanie preparatów zawierających ich ketoanalogi. W celu zwiększe- nia stopnia przestrzegania takiej diety przez chorych powinna ona być zapla- nowana i systematycznie monitorowania w ramach kompleksowego programu opieki, w którym niezbędnym członkiem zespołu jest zapoznany ze specyfiką niewydolności nerek dietetyk.

(NEFROL DIAL POL. 2021; 25: 65-69)

Dietary protein restriction in kidney diseases

Despite the advances in pharmacotherapy and the introduction of new drugs showing a nephroprotective effect, dietary treatment is an essential component of the management aimed at reducing the progression of chronic kidney dise- ase. For almost 40 years, restricting dietary protein intake has become the cor- nerstone of non-pharmacological nephroprotection. It has been shown in clinical trials that this approach not only slows the progression of kidney disease and delays the need to start renal replacement therapy, but also alleviates uremic symptoms, improves blood pressure control, acidosis and hyperphosphatemia. There is also good evidence showing an improvement in the quality of life of patients on a low-protein diet. However, to achieve maximum nephroprotection, a low-protein diet must include a very significant reduction in protein content to 0.4-0.6 g / kg b.w. / day or even less, which requires a change in the composition of the diet by replacing animal products with plant foods (vegetarian or vegan diet) and must include, to prevent protein malnutrition, supplementation with essential amino acids by administering preparations containing their keto-ana- logues. In order to increase the patient’s adherence to such a diet, it should be planned and systematically monitored as part of a comprehensive care program in which an essential member of the team is a dietitian familiarized with the spe- cificity of renal diseases.

(NEPHROL DIAL POL. 2021; 25: 65-69)