Coffee – friend or foe of the kidney? Literature review and clinical studies

Dietary protein restriction in kidney diseases
26 January 2021
Sparsentan – a dual antagonist – literaturereview on endothelin and endothelin antagonists
26 January 2021

Stanisław Surma, Lidia Hyla-Klekot

Coffee – friend or foe of the kidney? Literature review and clinical studies

Stanisław Surma1, Lidia Hyla-Klekot2

11 Student Koła STN przy Katedrze i Klinice Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Kierownik Katedry i Kliniki prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek
2Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Tomasz Koszutski

Kawa – wróg czy przyjaciel nerek? Przegląd literatury i badań klinicznych

Kawa, ze względu na swoje walory smakowe i właściwości biologiczne, od wieków jest bardzo popularną używką. w Polsce spożycie kawy wynosi śred- nio 3 kg / mieszkańca / rok i systematycznie z roku na rok ulega zwiększeniu. Skład biochemiczny kawy zależy od bardzo wielu czynników, głównie od ro- dzaju kawy i sposobu jej uprawy i obróbki. w ziarnach kawy zidentyfikowano ponad 1000 związków chemicznych, a do tych najpowszechniejszych zalicza się kofeinę, kwas chlorogenowy, trygonelinę oraz kahweol i kafestol. Związki te charakteryzują się dużą aktywnością biologiczną. w licznych badaniach kohor- towych wykazano korzystny wpływ regularnego spożywania kawy na zdrowie człowieka. Niniejsza praca poglądowa jest podsumowaniem doniesień na te- mat wpływu spożywania kawy na rozwój i progresję wybranych chorób nerek.

(NEFROL DIAL POL. 2021; 25: 70-76)

Coffee – friend or foe of the kidney? Literature review and clinical studies

coffee, due to its taste and biological properties, has been a very popular stimulant for centuries. In Poland, coffee consumption is on average 3 kg / inha- bitant / year and is systematically increasing from year to year. The biochemical composition of coffee depends on many factors, mainly the type of coffee and the method of its cultivation and production. There are over 1000 chemical com- pounds in coffee, but the most common ones are caffeine, chlorogenic acid, trigonelline, and kahweol and cafestol. These compounds are characterized by high biological activity. Numerous cohort studies show the beneficial effects of coffee consumption on human health. This review is a summary of reports on the impact of coffee consumption on the development and progression of selected kidney diseases.

((NEPHROL DIAL POL. 2021; 25: 70-76)